Meditationskissen Stirn-Chakra indigo 31 x 31 x 15 cm